ثبت افزایش سرمایه 600 درصدی شرکت نوش مازندران

افزایش سرمایه 600 درصدی شرکت نوش مازندران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین) در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید.

1398/12/11